Vážené klientky,
na úvod Vám bychom chtěli vysvětlit, proč Vás žádáme o souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.
Uvedené zpracování má za cíl nabídnout Vám především nejnovější informace o stávajících i nových službách. Dalším z cílů je poskytnout Vám časově omezené nabídky, praktické informace, a to písemně nebo elektronicky.
Vzhledem k tomu, že dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti evropské nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je potřeba, abychom měli od Vás tento souhlas, který odpovídá novým požadavkům.
Prosím, přečtěte si níže uvedené informace o zpracovávání osobních údajů, které jsme připravili formou otázek, a to tak, aby bylo toto informační memorandum co nejvíce přehledné a praktické pro vyhledávání informací.
Pokud byste měly k Vámi udělenému souhlasu či memorandu jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se na nás obrátit – telefonicky na +420 602 372 813, e-mailovou adresu info@catherine-nail.cz či přímo písemně na adresu Catherine Nail Collection s.r.o., Třída 5.května 1338/43, 140 00 Praha 4 – Nusle

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je fyzická osoba nebo společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Správcem Vašich osobních údajů je pro účely marketingu společnost Catherine Nail Collection s.r.o. 27190081, se sídlem Třída 5.května 1338/43, 140 00 Praha 4 – Nusle

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro účely marketingu zpracováváme následující kategorie osobních údajů

  • Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození.
  • Kontaktní údaje – telefonní číslo, emailová adresa

Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje uvedené v předchozím bodu získáváme přímo od Vás.

PRO JAKÉ ÚČELY JSTE SOUHLAS UDĚLILA?

Souhlas jste udělila pro účely marketingu, který zahrnuje následující činnosti:

  • zasílání servisních sdělení,
  • zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
  • průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

Nabídky Vám na základě Vašeho souhlasu mohu zasílat elektronicky, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla či formou telefonického volání.

JAK DLOUHO BUDU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Pokud jste naší klientkou, bude Váš souhlas platit po dobu 2 let od jeho udělení nebo do doby, než souhlas odvoláte.
Po uplynutí doby budou Vaše osobní údaje vymazány.

KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

K vašim osobním údajům budu mít přístup pouze společnost Catherine Nail Collection s.r.o. IČ 27190081, se sídlem Třída 5.května 1338/43, 140 00 Praha 4 – Nusle

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Informace obsahují zejména: totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnila jste například adresu bydliště? Informujte nás, prosím, a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat.

Právo na omezení zpracování

Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo si přejete osobní údaje blokovat.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku

Pokud byste zjistily nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo podat stížnost na Úřad pro Ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Kde můžete práva uplatnit a jsou tato práva zpoplatněna?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zavoláním na tel.číslo +420 602 372 813, zasláním e-mailu na adresu info@catherine-nail.cz nebo formou písemné žádosti zaslané na adresu Catherine Nail Collection s.r.o., Třída 5.května 1338/43, 140 00 Praha 4 – Nusle.

JAK MŮŽETE ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoliv odvolat.

Jakým způsobem můžete odvolání poslat?

Zavoláním na tel.číslo +420 602 372 813, zasláním e-mailu na adresu info@catherine-nail.cz nebo formou písemné žádosti zaslané na adresu Catherine Nail Collection s.r.o., Třída 5.května 1338/43, 140 00 Praha 4 – Nusle.